A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

Супервізія

Супервізія – це новий інструмент професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації завдань Нової української школи.

Супервізія – професійна підтримка (наставництво, надання допомоги із виправлення помилок, що виникли у роботі) педагогічних працівників.

Супервізор – особа з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників, яка пройшла навчання та може здійснювати комплекс заходів з професійної підтримки педагогічних працівників, що підтверджується відповідним документом (сертифікатом, свідоцтвом).

Супервізія в освіті – взаємодія досвідченого, компетентного наставника з педагогом або групою педагогів на добровільних засадах з метою визначення, реалізації та супроводу оптимальної індивідуальної траєкторії/моделі професійного розвитку, зорієнтованої на пріоритет якості освіти. Система супервізії допоможе учителям реалізувати цілі і завдання НУШ, долати труднощі та зростати професійно.

Основною метою проведення супервізії є комплекс заходів з навчально-методичного супроводу, професійна підтримка та професійний розвиток тренерів, тренерів-педагогів, педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти.

Основні принципи проведення супервізії:

 • гуманізм і людиноцентризм – побудова взаємодії суб’єктів супервізії на гуманістичних  цінностях, визнання пріоритету прав і свобод людини, особистісної гідності;
 • прозорість – забезпечення доступу суб’єктів супервізії до матеріалів вивчення, надання права на висловлення власної точки зору кожному учаснику;
 • об’єктивність – неупереджене ставлення супервізора до результатів роботи педагогічних працівників, їх труднощів та ймовірних проблем;
 • партнерська взаємодія – міжсуб’єктна рівність і взаємодія учасників супервізії, спільне вирішення проблем і пошук шляхів покращення освітнього і управлінського процесів; 
 • індивідуальний підхід – толерантне ставлення до всіх суб’єктів супервізії, спрямованість на підтримку і надання консультативної допомоги у вирішенні виявлених у процесі супервізії професійних проблем;
 • прогностичність – спрямованість процесу і результатів супервізії на підтримку і подальший розвиток педагогічних працівників, покращення надання освітніх послуг, якості навчання в умовах НУШ;
 • розвивальний характер – мотивація суб’єктів супервізії на активізацію їхнього професійного розвитку, самовдосконалення, використання можливостей сучасних ІКТ, Інтернету, самоосвіти;
 • рефлективність – здатність супервізора усвідомлювати важливість і відповідальність своєї діяльності як наставника, консультанта, фасилітатора; сприяння, підтримка, консультування суб’єктів супервізії щодо формування у них навичок професійної рефлексії, здатності об’єктивно оцінювати результати своєї діяльності, бачення шляхів подальшого професійного розвитку;
 • надійність і валідність вимірювання результатів супервізії – використання сучасних вивірених методик вивчення, об’єктивність трактування результатів, обов’язковість фіксації процесу та результатів супервізії.

Основні завдання проведення супервізії:

 • здійснення навчально-методичного супроводу професійної діяльності суб’єктів освітнього і управлінського процесів;– підтримка процесу професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;
 • консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, впровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій тощо;
 • наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів;
 • сприяння налагодженню партнерської взаємодії школи, влади і громад різних рівнів задля реалізації завдань НУШ.

Основні форми проведення супервізії:

 • індивідуальна, що передбачає здійснення одного чи кількох наставницьких циклів (бесіда з планування, спостереження, бесіда з рефлексії, створення плану професійного розвитку);
 • групова, що передбачає спільне обговорення, обмін досвідом і аналіз результатів діяльності професійних груп з метою підтримки і прогнозування подальшого професійного розвитку учасників освітнього процесу;
 • супервізія проводиться за напрямами, пов’язаними з професійним стандартом вчителя початкових класів Нової української школи.

СУПЕРВІЗОР – це наставник і консультант, який допоможе, підтримає, навчить новому та поділиться досвідом.

ЯКІ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЄ СУПЕРВІЗОР?

 • консультативна;
 • наставницька;
 • функція фасилітатора (модератора).

ЯКІ ЗАВДАННЯ ВИКОНУЄ СУПЕРВІЗОР?

 • з’ясовує індивідуальні потреби педагога та його очікування щодо обсягу, форми, характеру надання професійної підтримки;
 • ознайомлюється з досвідом роботи педагогів шляхом проведення спостережень за діяльністю педагога, вивчає необхідну документацію після безпосередньої бесіди з педагогом;
 • після вивчення досвіду професійної діяльності педагога зазначає позитивні сторони та напрями покращення його професійної діяльності;
 • надає допомогу у розробленні плану професійного розвитку педагога;
 • створює умови для активізації професійної рефлексії педагогічних працівників, їх професійної підтримки тренерів НУШ в умовах інноваційної діяльності.

ЧОМУ ПЕДАГОГАМ НЕ ВАРТО БОЯТИСЯ СУПЕРВІЗОРІВ?

Боятися супервізорів не треба, тому що це не черговий «перевіряльник» чи контролер, а насамперед наставник, який зацікавлений у передаванні власних знань та досвіду. А також допомозі іншим, завдяки якій він вдосконалюватиметься і сам. Важливим нюансом є те, що супервізор працює з педагогом без адміністрації, і разом вони знаходять найкращі шляхи, щоб покращити навчання учнів.

Супервізора можуть запросити адміністрація, педагоги закладу освіти, батьки учнів, місцева громада або громадські організації.

Вхід для адміністратора